dieu-chinh-dat-da-nang

Điều chỉnh chính sách thu nợ tiền sử dụng đất

Theo đó, chính sách khuyến khích trả nợ sớm áp dụng đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2011:

 Điều chỉnh chính sách thu nợ tiền sử dụng đất

Điều chỉnh chính sách thu nợ tiền sử dụng đất

1. Nếu trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 25/4/2014 đến ngày 30/6/2014: được hỗ trợ lãi suất với mức giảm bằng 40% tổng số tiền lãi phát sinh.

2. Nếu trả nợ từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014: được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 35% tổng số tiền lãi phát sinh.

3. Chính sách này được áp dụng đối với trường hợp trả hết nợ và trả nợ một phần tiền sử dụng đất. Trường hợp trả nợ một phần thì số tiền giảm để khuyến khích trả nợ sớm được tính theo tỷ lệ trên cơ sở số tiền thực trả và số tiền nợ đến thời điểm thanh toán.”

Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này được tiếp tục thực hiện.

Tải về toàn văn quyết định 2653/QĐ-UBND.

Tải về toàn văn quyết định 5194/QĐ-UBND.